Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777996

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 lutego 2011 r.
III SA/Łd 336/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Dnia 2 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. P. i B. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków postanawia: umorzyć postępowanie sądowe w zakresie wniosku E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 maja 2010 r. E. P. i B. P. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...), znak; (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. W toku prowadzonego postępowania skarżąca - E. P. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, przedkładając wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF".

Postanowieniem z dnia 3 września 2010 r. Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu wniosku E. P., przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 7 września 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Ł., delegowała do zastępstwa procesowego skarżącej w niniejszej sprawie adwokata w osobie P. R. Pełnomocnik reprezentował skarżącą na etapie postępowania sądowoadministracyjnego, m.in. uczestnicząc w rozprawie przed tutejszym Sądem. W dniu 3 grudnia 2010 r. złożył natomiast opinię o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie, wnosząc jednocześnie o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2010 r. Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi przyznał adwokatowi P. R. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

W dniu 22 grudnia 2010 r. skarżąca - E. P. złożyła kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2011 r. Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi umorzył postępowanie sądowe w zakresie dotyczącym wniosku E. P. o przyznanie prawa pomocy, wskazując, iż postanowieniem z dnia 3 września 2010 r. E. P. zostało przyznane prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, które zostało skonsumowane. Zawarte zatem we wniosku skarżącej żądanie wyznaczenia nowego adwokata jest bezprzedmiotowe. Przyznanie natomiast prawa pomocy w zakresie całkowitym, wyklucza możliwość ponownego przyznania tego prawa w tym samym zakresie.

Od powyższego postanowienia skarżąca E. P. wniosła sprzeciw, w którym zarzuciła, iż w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia referendarz sądowy nie odniósł się do faktu uiszczenia w dniu 14 lipca 2010 r. wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł pomimo przyznania prawa pomocy również w zakresie zwolnienia do kosztów sądowych. Ponadto zarzuciła również, iż w wyroku z dnia 27 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w pkt 2 przyznał ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi kwotę, stanowiąca koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej, pomimo braku wniosku pełnomocnika i nieudokumentowania przez niego poniesionych wydatków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie treścią art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwanej dalej; p.p.s.a), w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc a sprawa, będąca przedmiotem sprzeciwu, podlega rozpoznaniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.

Przepis art. 243 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, że prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Przyznanie prawa pomocy przed lub w toku postępowania rozpoznawczego obejmuje także postępowanie egzekucyjne (art. 243 § 2 p.p.s.a.). Jednak wydanie stronie korzystnego orzeczenia co do zwolnienia od kosztów sądowych lub ustanowienia kwalifikowanego pełnomocnika z urzędu eliminuje dalsze rozpoznawanie wniosków w tym właśnie zakresie.

W niniejszej sprawie w toku postępowania sądowoadministracyjnego skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z dnia 3 września 2010 r. Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Następnie, po wydaniu wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i sporządzeniu przez ustanowionego z urzędu adwokata opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, skarżąca pismem z dnia 22 grudnia 2010 r. złożyła ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W ocenie Sądu z uwagi na fakt, iż skarżącej zostało przyznane prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, to ponowny wniosek strony w tym przedmiocie jest bezprzedmiotowy. W tym miejscu zauważyć należy, iż ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera przepisu, który uprawniałby stronę do żądania wyznaczenia kolejnego pełnomocnika w sytuacji, gdy dotychczas wyznaczony pełnomocnik nie spełnił oczekiwań skarżącej. Wyznaczenie adwokata z urzędu przez korporację prawniczą i podjęcie przez niego czynności procesowych np. sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, stanowi wykonanie wydanego w przedmiotowej sprawie postanowienia o przyznaniu prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Odmowa sporządzenia kasacji nie podlega kontroli ze strony sądu administracyjnego. Jednak w razie wątpliwości strona może wystąpić do organu samorządu zawodowego z wnioskiem o dokonanie kontroli zasadności takiego działania. Tenże organ będzie również właściwy do wyznaczenia innego pełnomocnika dla strony. Rola sądu administracyjnego sprowadza się w istocie do stwierdzenia, że strona występująca z wnioskiem spełnia warunki do otrzymania prawa pomocy w postaci pełnomocnika z urzędu. Wskazanie konkretnego pełnomocnika oraz ewentualna ocena jego działań jest już rolą samorządu zawodowego.

W związku z powyższym strona nie może skutecznie wnioskować o wyznaczenie kolejnego adwokata lub radcy prawnego z urzędu, gdyż przyznane jej prawo pomocy w tym zakresie zostało już skonsumowane (por. postanowienia NSA z dnia 24 listopada 2009 r., sygn. akt I OZ 1076/09 oraz z dnia 29 stycznia 2010 r., sygn. akt I OZ 45/10)).

W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do ponownego orzekania w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów i ustanowienia adwokata.

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

a.

ł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.