Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777993

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 września 2010 r.
III SA/Łd 336/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Adamczewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 3 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. P. i B. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków postanawia przyznać skarżącej E. P. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata R.A.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 maja 2010 r. E. P. i B. P. złożyli skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. W wyniku wezwania do uiszczenia wpisu od skargi E. P. (dalej wnioskodawczyni) złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy, załączając wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF".

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z mężem B. P. Jest właścicielką mieszkania o powierzchni 48 m2 oraz nieruchomości rolnej o powierzchni 0,06 ha. Zgodnie z oświadczeniem, jedyne dochody w gospodarstwie domowym wnioskodawczyni stanowi dochód z tytułu działalności artystycznej jej męża w wysokości ok. 1.000 zł. Wnioskodawczyni nie posiada także żadnych zasobów pieniężnych, ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro.

Wnioskodawczyni, w związku z wezwaniem Sądu, przedłożyła także wyciąg z rachunku bankowego, z którego wynika, że na dzień 31 lipca 2010 r. saldo rachunku wynosiło 17,27 zł. Przedstawiła także zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego wynika, że wnioskodawczyni nie figuruje jako osoba składająca zeznania podatkowe. Odnośnie dochodów męża również przedłożyła zaświadczenie z urzędu skarbowego. W tym przypadku, wykazano, iż dochód brutto B. P. w roku 2009 wyniósł 480 zł.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności wnioskodawczyni spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Stosownie do postanowień art. 243 § 1 powoływanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie wnioskodawczyni wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie należy uznać, że skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Rozpoznając wniosek skarżącej, referendarz miał na względzie przede wszystkim fakt, że prawo pomocy jest instytucją, której zasadniczym celem jest umożliwienie realizacji prawa do sądu osobom ubogim, nie dysponującym wystarczającymi środkami na prowadzenie sporów przed sądem. Ze złożonego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż jedyny dochód w gospodarstwie domowym wnioskodawczyni stanowi dochód z tytułu działalności artystycznej jej męża w wysokości ok. 1.000 zł. Wnioskodawczyni nie posiada przy tym żadnych zasobów pieniężnych, jak i przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro.

W tej sytuacji zachodzą przesłanki do uznania, ze wnioskodawczyni nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 245 § 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.