Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777986

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
III SA/Łd 318/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska (spr.).

Sędziowie: NSA Irena Krzemieniewska, WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r. J.K. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia (...) (znak (...)) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne.

Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 1 czerwca 2010 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 16 czerwca 2010 r., o czym świadczy zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki.

Skarżący nie wykonał powyższego wezwania, pomimo upływu zakreślonego w nim terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej ustawa p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Zgodnie natomiast z treścią art. 220 § 3 powoływanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący, pomimo doręczenia mu w dniu 16 czerwca 2010 r., o czym świadczy zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, wezwania do usunięcia braku fiskalnego skargi, nie uiścił wymaganego wpisu. W tej sytuacji zachodzi podstawa do odrzucenia skargi bez możliwości jej merytorycznego rozpoznania.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.