Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 777980

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 5 listopada 2010 r.
III SA/Łd 299/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 299/10 w ten sposób, że zamiast "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S." wpisać "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 299/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) r., znak(...), wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

W myśl art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. (art. 156 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie w komparycji powołanego powyżej wyroku, na skutek oczywistej omyłki, błędnie wskazano siedzibę skarżącej Spółki. Zamiast "A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J." wskazano "A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S".

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.