III SA/Łd 237/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3122844

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 lutego 2021 r. III SA/Łd 237/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale III po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 rok postanawia: odrzucić skargę.e.o.

Uzasadnienie faktyczne

J. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z (...) r. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 rok.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z 31 marca 2020 r. skarżący wezwany został do uzupełnienia braków formalnych skargi przez podpisanie skargi podpisem elektronicznym i braków fiskalnych przez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący wniósł zażalenie na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu oraz podpisał prawidłowo skargę.

W wyniku rozpoznania zażalenia, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 16 lipca 2020 r. sygn. I GZ 143/20 orzekł o jego oddaleniu.

Zarządzeniem z 7 października 2020 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia o wpisie. Wezwanie doręczono skarżącemu 20 października 2020 r.

27 października 2020 r. skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Następnie postanowieniem z 21 stycznia 2021 r. (III SPP/Łd 236/20) starszy referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy, a w wyniku rozpoznania sprzeciwu tutejszy Sąd 4 lutego 2021 r. utrzymał w mocy powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę podlegała odrzuceniu.

Sąd administracyjny po wpłynięciu skargi, a przed jej merytorycznym rozpoznaniem dokonuje oceny jej dopuszczalności, tj. bada, z urzędu swoją właściwość rzeczową, miejscową i funkcjonalną, bada także czy została ona wniesiona przez uprawniony podmiot, czy nastąpiło to w terminie, czy skarga spełnia określone warunki formalne.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 t.j. z późn. zm.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu termin do uzupełnienia braków fiskalnych skargi rozpoczął swój bieg w dniu 21 października 2020 r., bowiem 20 października 2020 r. doręczono skarżącemu wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia o wzywającego do uiszczenia wpisu z 31 marca 2020 r. Termin bezskutecznie upłynął w dniu 27 października 2020 r.

Strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi - nie uzupełniła zatem braków fiskalnych skargi, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że złożenie przez skarżącego 27 października 2020 r. wniosku o przyznanie prawa pomocy nie spowodowało, że termin do wykonania prawomocnego zarządzenia o wpisie przestał biec. Nie może to w żaden sposób uchylić skutków prawomocności wydanego wcześniej rozstrzygnięcia w przedmiocie wpisu od skargi. Pozostaje zatem bez wpływu na bieg przewidzianego w ustawie terminu do dokonania wyżej wskazanej czynności procesowej. Ze skutku prawnego, jakim jest prawomocność zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III z 31 marca 2020 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, wynika bowiem obowiązek zapłaty przez stronę wymaganego wpisu od skargi. Postępowanie o przyznanie prawa pomocy zakończyło się dla skarżącego negatywnie - 4 lutego 2021 r. Sąd utrzymał w mocy postanowienie st. referendarza sądowego odmawiające przyznania prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.