Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 października 2006 r.
III SA/Łd 179/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 4 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 kwietnia 2006 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Ł. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniesioną w dniu

27 marca 2006 r. skargę M. Z. na swoją decyzję z dnia (...) Nr (...) w utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Aresztu Śledczego w P. nr (...) z dnia (...) o potwierdzeniu spełniania przez M. Z. warunków do otrzymywania równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.

W dniu 24 kwietnia 2006 r., po otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu, skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 28 lipca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 sierpnia 2006 r.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 29 sierpnia 2006 r. M. Z. wezwany został ponownie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Niniejsze wezwanie skarżący odebrał w dniu 8 września 2006 r.

Pomimo upływu zakreślonego terminu, nałożony zarządzeniem, obowiązek nie został przez skarżącego wykonany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270/, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.[..). W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Powyższe oznacza, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

W niniejszej sprawie skarżący, pomimo prawidłowego wezwania, nie uiścił wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, a zatem nie uzupełnił braku fiskalnego skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.