Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
III SA/Łd 174/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2006 r. na posiedzenie niejawnym sprawy ze skargi J. P. - W. na pismo zespołu oceniającego powołanego przez (...) Kuratora Oświaty z dnia (...) (...) w przedmiocie oceny pracy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 lutego 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga J. P. - W. na pismo z dnia 21 października 2005 r. zespołu oceniającego powołanego przez (...) Kuratora Oświaty w celu ponownego ustalenia oceny pracy skarżącej - nauczyciela (...) Liceum Ogólnokształcącego w Ł. Skarżąca nie zgadza się z oceną pracy dokonaną przez Dyrektora ww. Liceum z dnia 29 sierpnia 2005 r. oraz oceną wyrażoną w piśmie (...) Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2005 r. informującym, że zespół oceniający zaaprobował tą ocenę. Zarzuca w szczególności, iż ocena zespołu oceniającego została dokonana bez analizy dokumentacji dotyczącej jej osiągnięć zawodowych bowiem dokumenty złożone przez skarżącą w Kuratorium Oświaty i Wychowania nie zostały przedstawione członkom zespołu.

W odpowiedzi na skargę (...) Kurator Oświaty wniósł o odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Uzasadniając żądanie odrzucenia skargi Kurator Oświaty podniósł, że procedura oceniania nauczycieli została szczegółowo określona w przepisach prawa pracy tj. art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 ze zm.). Z przywołanych przepisów wynika, w ocenie Kuratora, iż czynności pracodawcy (dyrektora szkoły) jak i organu nadzoru pedagogicznego - rozpatrującego odwołanie od oceny nauczyciela - nie są dokonywane w ramach postępowania administracyjnego i nie zapadają w związku z tym decyzje administracyjne. Czynności te mają charakter wewnętrznego postępowania pracodawcy. Formułując powyższe stanowisko Kurator Oświaty odwołał się do poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2000 r. sygn. akt I PKN 710/99.

Kurator Oświaty odniósł się również do podniesionego w skardze zarzutu braku obiektywizmu zespołu oceniającego spowodowanego nieuwzględnieniem złożonych wizytatorowi dokumentów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem jej wniesienie było niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Stosownie do art. 3 § 2 przywołanej na wstępie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Katalog skarg na określone w art. 3 § 2 działania organów administracji publicznej lub ich bezczynność, rozszerzają przepisy ustaw szczególnych, które przewidują sądową kontrolę.

Ocena pracy dokonana przez zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela oraz przepisach przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. nie mieści się w katalogu aktów lub czynności określonym w art. 3 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W szczególności ocena ta nie jest decyzją administracyjną. Pod pojęciem decyzji administracyjnej należy bowiem rozumieć władczy jednostronny przejaw woli organu administracji publicznej, rozstrzygający sprawę administracyjną, skierowany do oznaczonego indywidualnie adresata, z którym nie łączy organu zależność organizacyjna lub podległość służbowa, a podstawę rozstrzygnięcia stanowi powszechnie obowiązujący przepis prawa (patrz: T. Woś w: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" Warszawa 2005, str. 49).

Czynności pracodawcy w zakresie procedury oceny nauczyciela nie są dokonywane w ramach postępowania administracyjnego i nie zapadają w związku z tym decyzje administracyjne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r. I PKN 710/99 opubl. OSNAPiUS 2002/1 poz. 6). Prawidłowość i rzetelności oceny pracy nauczyciela mianowanego podlega kontroli sądu pracy rozpatrującego powództwo o przywrócenie do pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1998 r. I PKN 500/98 opubl. OSNAPiUS 2000/3 poz. 106).

Mając na uwadze, iż sąd administracyjny nie jest właściwym sądem do rozpoznania sprawy prawidłowości oceny pracy nauczyciela należało zastosować art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w postanowieniu.