Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 maja 2006 r.
III SA/Łd 171/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.S. na decyzję Rady Powiatu (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odwołania S.S. z funkcji członka Zarządu Powiatu (...) postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Uchwałą z dnia (...) Nr (...) Rada Powiatu (...) działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 ze zm.) odwołała S.S. z funkcji członka Zarządu Powiatu (...).

W dniu 20 lutego 2006 r. S.S. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na powyższą uchwałę, żądając jej uchylenia i zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżący wyjaśnił, iż w grudniu 2002 r. został powołany na członka Zarządu Powiatu (...) natomiast w marcu 2003 r. objął funkcję członka Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych. W ocenie skarżącego z art. 9 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wynika, iż uchwała o powołaniu go na stanowisko członka Zarządu Spółdzielni Kółek rolniczych jest bezwzględnie nieważna i jako taka nie wywoływała żadnych skutków prawnych od dnia jej podjęcia, w szczególności takich które uzasadniają odwołanie go z funkcji członka Zarządu Powiatu (...). Podniósł także, iż Sąd Rejonowy dla Ł.Ś. po powzięciu informacji, iż skarżący jest członkiem Zarządu Powiatu wszczął postępowanie w celu wykreślenia skarżącego z Krajowego Rejestru Sądowego jako członka Zarządu Spółdzielni.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 lutego 2006 r. skarga S.S. została przekazana zgodnie z właściwością Radzie Powiatu (...).

Ustosunkowując się do skargi Przewodniczący rady Powiatu (...) - działając w imieniu Rady Powiatu - wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, alternatywnie o oddalenie skargi.

Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi podniesiono, iż przywołany powyżej przepis uzależnia możliwość zaskarżenie uchwały organu powiatu od uprzedniego bezskutecznego wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa. Skarżący nie wezwał Rady Powiatu (...) do usunięcia naruszenia zatem, w ocenie tego organu, skarga została wniesiona przedwcześnie. Z treści odpowiedzi na skargę wynika, że Rada Powiatu podtrzymała swoje stanowisko, którego konsekwencją jest zaskarżona uchwała, iż radny S.S. złamał wynikający z przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zakaz zajmowania stanowisk w zarządach spółek prawa handlowego, spółdzielni itp. w okresie pełnienia funkcji członka zarządu powiatu. Podniesiono, również że powyższe stanowisko podzielił Wojewoda (...), wzywając Radę, w piśmie z dnia 20 grudnia 2005 r. do odwołania skarżącego z funkcji członka zarządu pod rygorem wydania zarządzenia zastępczego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 kwietnia 2006 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, przez wskazanie iż wyczerpał tryb określony w art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Stosowne wezwanie w tej sprawie zostało doręczone skarżącemu w dniu 13 kwietnia 2006 r.. W zakreślonym terminie skarżący nie zastosował się do wezwania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż merytorycznie rozpoznanie zarzutów skargi przez sąd administracyjny poprzedza zawsze kontrola dopuszczalności środka zaskarżenia.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

W rozpoznawanej sprawie skarżący Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 kwietnia 2006 r. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, przez wskazanie czy wyczerpał tryb określony w art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania skarżący nie wykazał, iż wyczerpał przysługujące mu środki zaskarżenia przed organem powiatu, tj., wezwał Radę Powiatu (...) do usunięcia naruszenia przed wniesieniem skargi do Sądu.

W tym stanie sprawy niedopuszczalne jest merytoryczne rozpoznanie zarzutów skargi. Rozstrzygnięcie, czy zaskarżona uchwała jest zgodna z prawem może bowiem nastąpić tylko wówczas, gdy skarga została wniesiona skutecznie.

Z uwagi na fakt, iż skarżący nie wykazał, że wyczerpał tryb obowiązujący przy wnoszeniu przedmiotowej skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny na postawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił skargę jako niedopuszczalną.