Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 13 lutego 2007 r.
III SA/Łd 170/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział III po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu prawa jazdy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 marca 2006 r. W. P. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu prawa jazdy.

Wskazane rozstrzygnięcie, jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru korespondencji, zostało doręczone skarżącemu w dniu 27 stycznia 2006 r.

W dniu 3 marca 2006 r. W. P. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, iż z powodu choroby oraz wysokich mrozów uchybił terminowi do złożenia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, postanowieniem z dnia (...) sygn. akt III SA/Łd 170/06, na podstawie art. 86 § 1 w zw. z art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

W uzasadnieniu, Sąd stwierdził, iż skarżący nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających, że jego stan zdrowia uniemożliwił mu wniesienie skargi w wyznaczonym terminie. Jeśli zaś chodzi o powoływane przez stronę złe warunki pogodowe związane z ujemną temperaturą, to Sąd uznał, iż okoliczność ta nie może stanowić podstawy do uwzględnienia wniosku skarżącego.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2006 r. W. P. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Łodzi, domagając się przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia (...) wydanym w sprawie o sygn. akt I OZ 1613/06 oddalił zażalenie W. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia (...) odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji trafnie wskazał, że skarżący nie uzasadnił w należyty sposób wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Lakoniczna informacja o przebytej chorobie oraz niekorzystnych warunkach pogodowych, które miały bliżej niewyjaśniony wpływ na uchybienie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) nie mogły, zdaniem NSA, stanowić przesłanek do przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Wniesienie skargi z uchybieniem tak zakreślonego terminu obliguje Sąd do jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ww. ustawy.

W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości fakt, iż W. P. w dniu 2 marca 2006 r. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...). Decyzja ta została doręczona skarżącemu w dniu 27 stycznia 2006 r. Termin do wniesienia skargi biegł zatem od dnia 28 stycznia 2006 r. do dnia 27 lutego 2006 r. i jak wynika z akt sprawy upłynął bezskutecznie. Co istotne, postanowieniem z dnia (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi, zaś Naczelny Sąd Administracyjny podzielił w tym względzie stanowisko Sądu I instancji i prawomocnym postanowieniem z dnia (...) oddalił zażalenie W. P. na postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Skoro zatem uchybienie terminu do wniesienia skargi nie budzi żadnych wątpliwości, a termin do jej złożenia nie został przywrócony, Sąd był zobligowany do odrzucenia skargi W. P.

O powyższym Sąd orzekł w sentencji postanowienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).