Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748075

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 czerwca 2015 r.
III SA/Łd 162/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Furmanek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: zwrócić S. F. nadpłaconą kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 162/15 zaksięgowana w dniu 5 czerwca 2015 r., pod poz. 2449. U.K.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 stycznia 2015 r., złożonym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. - S. F. złożył skargę na decyzję z dnia (...) nr (...) wydaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej.

Dnia 8 czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 162/15 sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika - adwokata P.N., wraz z dowodem uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (stu) złotych. Wpis ten wpłynął na konto Sądu i został zaksięgowany dnia 5 czerwca 2015 r., pod pozycją 2449.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 239 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., strona skarżąca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych na działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń leczniczych.

Skarżący - S. F. - w kategorii spraw wymienionych w art. 239 pkt 1 lit. c p.p.s.a. nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych już od momentu wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego (wniesienia skargi), poprzez cały tok tego postępowania zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi - jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Regulacja te obejmuje w związku z tym brak obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w postaci wpisu od skargi kasacyjnej, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dniu 8 czerwca 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, działając na podstawie art. 225 ustawy p.p.s.a., orzekł o zwrocie nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej.

U.K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.