Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012515

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 marca 2016 r.
III SA/Łd 160/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K G na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 lutego 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga K G na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 lutego 2016 r. pełnomocnik skarżącego wezwany został do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 200,- zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 29 lutego 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 t.j. z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi rozpoczął swój bieg w dniu 1 marca 2016 r., bowiem w dniu 29 lutego 2016 r. doręczono pełnomocnikowi skarżącego odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu (k. 14). Termin bezskutecznie upłynął w dniu 7 marca 2016 r.

Strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi - nie uzupełniła zatem braków fiskalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.