Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748094

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2015 r.
III SA/Łd 12/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A.M. na postanowienie Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 12/13 o odmowie sprostowania uzasadnienia wyroku i oddaleniu wniosku o uzupełnienie wyroku w sprawie ze skargi A.M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić zażalenie. U.K.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 października 2014 r., wydanym w niniejszej sprawie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A.M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił sprostowania uzasadnienia powyższego wyroku i oddalił wniosek o jego uzupełnienie. Skarżący został pouczony o tym, że na postanowienie w zakresie, w jakim został oddalony jego wniosek o uzupełnienie wyroku nie przysługuje zażalenie.

W zażaleniu na to postanowienie, skarżący zaskarżył je w całości, domagając się uwzględnienia wszystkich wniosków o sprostowanie i uzupełnienie zawartych we wniosku z dnia 17 grudnia 2014 r.

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 19 lutego 2015 r.

Zarządzeniami z dnia 6 maja 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł oraz do złożenia 1 odpisu zażalenia.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego wraz z pouczeniem o prawie i trybie jego zaskarżenia oraz wezwanie do złożenia odpisu zażalenia doręczono skarżącemu w dniu 27 maja 2015 r. Braki te nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako: p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. W myśl art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Podstawowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym określono w art. 46 i art. 47 p.p.s.a. Stosownie do treści art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Jest to obligatoryjny wymóg ustawowy. W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ (art. 32 p.p.s.a.). Przy czym uprawnienia strony przysługują też uczestnikom postępowania (art. 12 i art. 33 § 1 p.p.s.a.). Niewątpliwie zażalenie, którego przedmiotem jest postanowienie o odmowie sprostowania uzasadnienia wyroku jest pismem, którego odpisy należy doręczyć stronie przeciwnej oraz uczestnikom postępowania. W rozpatrywanej sprawie w postępowaniu, oprócz skarżącego i organu administracji, brała udział także uczestniczka postępowania - J.M. Skarżący tymczasem do zażalenia załączył tylko jeden odpis. Podobnie jak w przypadku skargi, również brak odpisu zażalenia może być brakiem formalnym uniemożliwiającym nadanie zażaleniu prawidłowego biegu, który nie może być uzupełniony przez sporządzenie odpisów przez sąd (vide: postanowienie NSA z dnia 18 lutego 2015 r., I OZ 111/15).

Stosownie zaś do art. 49 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., jeżeli zażalenie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia tego środka odwoławczego.

Należy także wskazać, że zażalenie jest pismem wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji, od którego pobiera się wpis sądowy (art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a.). Według art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżący nie został zwolniony od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia. Prawomocnym postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec doręczenia skarżącemu wezwania do usunięcia braku formalnego zażalenia oraz odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w dniu 27 maja 2015 r., siedmiodniowy termin do wykonania wezwań zakończył swój bieg w dniu 3 czerwca 2015 r. (w środę). Braki te nie zostały jednak usunięte ani w powyższym terminie, ani później. Skutkiem uchybienia temu terminowi jest - stosownie do powołanych przepisów z art. 178 w zw. z art. 197 § 2, art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. - odrzucenie zażalenia.

Poza tym skarżący zaskarżył postanowienie z dnia 16 stycznia 2015 r. także w zakresie, w jakim został oddalony wniosek o uzupełnienie wyroku. Stosownie do art. 194 § 1 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu (pkt 1); wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 (pkt 2); zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (pkt 3); odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku (pkt 4); sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa (pkt 5); oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego (pkt 6); odrzucenie skargi kasacyjnej (pkt 7); odrzucenie zażalenia (pkt 8); zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej (pkt 9); ukaranie grzywną (pkt 10). Z treści przytoczonego art. 194 § 1 p.p.s.a. wynika, że na postanowienie o oddaleniu wniosku o uzupełnienie wyroku nie przysługuje zażalenie, skoro nie zostało w nim wymienione. Z innych przepisów p.p.s.a., a w szczególności art. 157 p.p.s.a., w którym uregulowano przesłanki uzupełnienia wyroku sądu również nie wynika dopuszczalność zażalenia na tego rodzaju postanowienie.

W tej sytuacji zażalenie skarżącego jest niedopuszczalne w tej części i podlega odrzuceniu także z tego względu (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 30 września 2005 r., II FZ 601/05; z dnia 21 kwietnia 2006 r., I OZ 545/06; z dnia 24 sierpnia 2007 r., II OZ 677/07; z dnia 26 czerwca 2009 r., II OZ 537/09; z dnia 14 września 2011 r., I OZ 663/11; z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt II OZ 1111/12; oraz M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, (w:) R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, art. 157, teza 10, s. 561).

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 oraz art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

U.K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.