III SA/Kr 962/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2732122

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2019 r. III SA/Kr 962/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 29 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. Ł. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 września 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez podanie numeru PESEL.

Dla dokonania powyższej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca powyższe wezwanie, została doręczona skarżącemu w dniu 17 października 2019 r., co wynika ze znajdującego się w aktach sprawy potwierdzenia odbioru.

Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie usunął braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), każde pierwsze pismo w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony je wnoszącej.

Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Taka zaś sytuacja zachodzi w przypadku pisma procesowego szczególnego rodzaju, jakim jest skarga, gdyż konsekwencją nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi jest jej odrzucenie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że wniesiona skarga nie zawierała numeru PESEL skarżącego, w związku z czym w dniu 17 października 2019 r. doręczono stronie skarżącej wezwanie do usunięcia tego braku formalnego, z pouczeniem, że jego nieusunięcie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Termin do zrealizowania wezwania Sądu upłynął zatem 24 października 2019 r., jednakże skarżący nie uzupełnił braków skargi, w związku z czym skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.