Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484453

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 lipca 2014 r.
III SA/Kr 955/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lipca 2014 r. wniosku I. C. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) 2013 r. Burmistrz wydał decyzję nr (...), w której odmówił skarżącej - I. C. umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 685,00 zł. Jednocześnie w pkt II decyzji orzekł o rozłożeniu ww. kwoty na raty.

Decyzją z dnia 17 marca 2014 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy co do pkt I, natomiast pkt II uchyliło i orzekło o rozłożeniu na raty ustalając raty i terminy spłat.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 marca 2014 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżąca podniosła, iż posiada wymagalne zadłużenie z tytułu kredytów bankowych i z trudem je pokrywa. Dom wymaga natychmiastowego remontu z uwagi na zagrzybienie, a skarżąca znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Postanowienie w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności (§ 4). Postanowienia, o których mowa w § 3 i 4, sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym (§ 5).

Orzeczenie dotyczące wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu prawnego ma fakultatywny charakter, a więc sąd może, lecz nie musi wstrzymać wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, nawet w wypadku, gdy występują w sprawie przesłanki przewidziane w powołanym wyżej przepisie, od zaistnienia których ustawodawca uzależnia wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności.

Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych.

Podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji zgodnie z art. 61 § 3 ww. ustawy jest wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę - majątkową, a także niemajątkową - która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca podała okoliczności, które świadczą o zasadności udzielenia ochrony tymczasowej, wskazując na swoją bardzo trudną sytuację finansową.

Sąd wstrzymując wykonanie decyzji, miał na uwadze charakter sprawy tj. fakt, iż sprawa dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zdaniem Sądu kwota 685,00 zł wraz z odsetkami, nawet rozłożona na raty, może być kwotą znaczną dla osoby pobierającej świadczenia rodzinne i może stanowić duże obciążenie dla budżetu skarżącej, a konieczność wzięcia np. kredytu, na ten cel mogłaby spowodować dla skarżącej trudne do odwrócenia skutki.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie powołanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.