III SA/Kr 896/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550023

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 września 2018 r. III SA/Kr 896/18

UZASADNIENIE

Sentencja

1 POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2018 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. F. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. F. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13 lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy aktualizacji danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych w całości.

Opisując swoją sytuację rodzinną oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną.

Opisując swój majątek wykazał nieruchomości rolne o powierzchni 1,57 ha oraz o powierzchni 5,83 ha podnosząc, że chciał sprzedać pola orne lecz nikt nie chce kupić. Oświadczył, że zamieszkuje w domu syna. Sam się jednak utrzymuje. Zadeklarowała brak innych nieruchomości, zasobów, przedmiotów wartościowych.

Dochody gospodarstw domowego które tworzy z żoną określił łącznie na 2468 zł wyjaśniając, że składa się na to 1311 zł jego emerytury i 1157 zł emerytury żony.

Uzasadniając swoje starania powtórzył, iż wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych albowiem w przeciwnym razie nie będzie miał środków na wykupienie leków dla siebie i żony, co może odbić się na ich zdrowiu. Podniósł, że oboje chorują. osła, że nie ma środków na pokrycie wpisu od skargi o który została wezwana.

Wymieniając zobowiązania i stałe wydatki wskazał, że miesięcznie przeznacza na prąd 99 zł, na gaz 57 zł, na środki czystości 80 zł, na internet 50 zł, na życie 900 zł, na wywóz śmieci 48 zł, na leki 534 zł. Do tego dochodzą wydatki na opał 700 zł miesięcznie. Podliczone wydatki oszacował łącznie na 2468 zł.

Z urzędu stwierdza się, że w aktach sprawy zalegają karty informacyjne leczenia szpitalnego wskazujące na rozpoznane u skarżącego problemy z sercem, astmą, trzustką.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do art. 252 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym m.in. zwolnienie od kosztów sądowych (art. 245 § 3 p.p.s.a.) o ile nie jest w stanie pokryć tych kosztów bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Skarżący złożyła wymagane oświadczenie. Jest ono wystarczające do oceny sytuacji życiowej strony i jej możliwości płatniczych. Skarżący nie jawi się jako osoba zamożna. Podstawę utrzymania jego i żony stanowią niewielkie świadczenia emerytalne w całości pochłaniane przez wykazane bieżące wydatki. Okoliczność, że do skarżącego należą wykazane nieruchomości rolne nie przekreślają jego starań. Nieruchomości te posiadają bowiem tylko potencjalnie określoną wartość. W praktyce rynkowej są zaś trudno zbywalne, co zresztą skarżący akcentuje podnosząc, że chciał sprzedać pola orne lecz nikt nie chce kupić.

Uwzględniając to wszystko, udzielono skarżącemu zgodnie z wnioskiem pomocy o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym orzekając jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a. co oznacza zwolnienie skarżącego ze wszystkich opłat sądowych i ze wszystkich wydatków w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.