Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1788401

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
III SA/Kr 865/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. - Centrum Usług (...)"A" na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 7 maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych oraz materiałów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 maja 2015 r. B. P. - Centrum Usług (...)"A" (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 7 maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych oraz materiałów.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 10 lipca 2015 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono skarżącej skutecznie w dniu 21 lipca 2015 r. (dowód doręczenia w aktach sprawy), pomimo tego skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.) strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie (w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie - zob. art. 230 p.p.s.a.).

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wymaganego wpisu. Brak fiskalny skargi miał zostać usunięty w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skutecznie stronie skarżącej w dniu 21 lipca 2015 r. Wykazany brak fiskalny skargi nie został pomimo tego uzupełniony w terminie.

Zatem uwagi na fakt, iż w zakreślonym terminie nie uiszczono wpisu, Sąd na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia. Z przepisu tego wynika bowiem, że skarga, od której - pomimo wezwania - nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.