Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484448

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 lipca 2014 r.
III SA/Kr 767/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Renata Ranicka (sprawozdawca).

Sentencja

III SA/ KR 767/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2014 r. Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Renata Ranicka po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata W. M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie nienależnie pobieranego świadczenia w formie zasiłków celowych postanawia przyznać adwokatowi W. M. wykonującemu zawód w Kancelarii Adwokackiej w K, ul. (...) - od Skarbu Państwa, kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), podwyższoną o należny podatek VAT, tytułem nieopłaconej przyznanej z urzędu pomocy prawnej

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał skarżącemu S. M. prawo pomocy obejmujące ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2014 r. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej wyznaczył dla skarżącego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata W. M.

W dniu 5 maja 2014 r. wpłynęła do tut. Sądu opinia prawna pełnomocnika z urzędu o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjne skargi kasacyjnej od wyroku WSA z dnia 12 lutego 2014 r. W opinii tej pełnomocnik zawarł wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej faktycznie udzielonej pomocy prawnej skarżącemu z urzędu

W związku z powyższym na zasadzie art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), § 18 ust. 1 pkt 1 lit"c", § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.