III SA/Kr 76/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2637720

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 marca 2019 r. III SA/Kr 76/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 26 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. T. na decyzję Rektora Politechniki z dnia 15 listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów III stopnia w dyscyplinie budownictwo postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. T. wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Rektora Politechniki z dnia 15 listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów III stopnia w dyscyplinie budownictwo.

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Niniejsze zarządzenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 lutego 2019 r. (zwrotne potwierdzenie w aktach sądowych sprawy). Do chwili obecnej wskazany brak fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd. W stanie faktycznym sprawy skarżący nie nadesłał wymaganych odpisów skargi, a także nie uiścił wymaganego wpisu sądowego od skargi.

Z akt sprawy wynika, że skarżący został wezwany do usunięcia braku fiskalnego skargi. Wezwanie zawierało pouczenie o terminie wykonania i konsekwencjach jego niewykonania. Wezwanie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 20 lutego 2019 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi (zapisek urzędowy z dnia 13 marca 2019 r.).

Reasumując stwierdzić należy, że wobec tego, że skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.