Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1788383

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
III SA/Kr 720/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku A Sp. z o.o. z siedzibą w W o wstrzymanie wykonania decyzji w dniu 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w W na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 20 kwietnia 2015 r. znak: (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

A Sp. z o.o. z siedzibą w W w swojej skardze na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 20 kwietnia 2015 r. znak: (...) zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, podnosząc, że jej wykonanie narazi ją na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Strona skarżąca wskazała, że na dzień 13 kwietnia 2015 r. zapłaciła kary pieniężne w łącznej wysokości 5.079.683,76 zł, a ponadto także obecnie toczy się wiele postępowań w przedmiocie wymierzenia stronie skarżącej kar pieniężnych za urządzanie gier poza kasynem gry. Strona skarżąca powołała się na orzeczenia sądów administracyjnych zapadłe w tożsamych przedmiotowo sprawach, w których sądy orzekły o wstrzymaniu wykonania zaskarżonych decyzji. Do wniosku o wstrzymanie dołączono dokumenty stanowiące zestawienie kwot uiszczonych tytułem wymierzonych stronie skarżącej kar pieniężnych oraz rachunek zysków i strat za rok 2013. Skarżąca zaznaczyła, że, że z uwagi na niebagatelną kwotę istniej zagrożenie utraty płynności finansowej, a to z kolei skutkowałoby groźbą upadłości Spółki, czyli sytuacją, której nie da się już odwrócić nawet w przypadku wygrania przez nią sporu i zwrotu jej wyegzekwowanego wcześniej świadczenia. Strona skarżąca podała też, że na dzień dzisiejszy ponosi duże straty, nie tyko nie osiągając planowanych zysków, co uniemożliwia jej zatrzymanie przedmiotowych urządzeń przez Urzędy Celne, ale także ponosząc straty finansowe. Podkreśliła, że uiszczenie kar pieniężnych na obecnym etapie postępowania, kiedy dokonanie czynu z art. 107 Kodeksu karnego skarbowego nie zostało udowodnione żadnym prawomocnym orzeczeniem, dodatkowo pogorszy sytuację finansową Spółki i będzie niewspółmierne do zaistniałych okoliczności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje Stosownie do treści art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając na uwadze argumenty strony skarżącej przedstawione we wniosku, Sąd uznał, że Spółka uprawdopodobniła w wystarczający sposób, że wykonanie decyzji może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu. Nie daje pewności, a jedynie wiarygodność twierdzenia określonych faktów. Dlatego też należy zwrócić uwagę na oświadczenie prezesa zarządu Spółki, który w piśmie z dnia 20 maja 2015 r. (karta 458 akt sądowych) wskazał, że w latach 2012-2015 Spółka zapłaciła kary pieniężne z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry w łącznej kwocie 5.079.683,76 zł i nadal toczy się wobec niej wiele postępowań w tym przedmiocie.

Nałożony na Spółkę obowiązek ma charakter świadczenia pieniężnego i z natury rzeczy skutki wykonania takiego świadczenia są niewątpliwie odwracalne, niemniej jednak skutków zapłaty należności pieniężnej, które co do zasady są odwracalne, nie można - zdaniem Sądu - rozpatrywać w oderwaniu od jej wysokości, która w okolicznościach konkretnego przypadku, w połączeniu z ilością spraw tego rodzaju rozpatrywanych przed sądem (sądami), może wpłynąć na uzasadnione przypuszczenie utraty płynności finansowej Spółki i nawet ogłoszenia jej upadłości. W rozpatrywanym przypadku została wymierzona Spółce kara pieniężna w wysokości 12.000 zł. Mając to na uwadze oraz oświadczenie prezesa zarządu o łącznej wysokości kar pieniężnych uiszczonych już przez Spółkę, Sąd uznał argumentację strony dotyczącą groźby utraty płynności finansowej w razie wykonania decyzji, co z kolei skutkować może upadłością tego podmiotu. Wykonanie zaskarżonej decyzji zagrażające zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi spełnienie przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.