Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840489

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 listopada 2015 r.
III SA/Kr 604/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sędziowie WSA: Bożenna Blitek (spr.), Wojciech Jakimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w K na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia 10 kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.