Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817754

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 września 2016 r.
III SA/Kr 588/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.).

Sędziowie WSA: Janusz Bociąga Hanna Knysiak-Sudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2016 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej A. G. - W. sprawy ze skargi Z. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.