Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748753

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2015 r.
III SA/Kr 538/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. Ś. na postanowienie WSA w Krakowie z dnia 19 lutego 2015 r. o odrzuceniu zażalenia w dniu 15 czerwca 2015 r. w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 stycznia 2012 r. nr (...) postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 r. WSA w Krakowie odrzucił zażalenie Z. Ś. na zarządzenie z dnia 27 czerwca 2014 o pozostawieniu pisma z dnia 8 kwietnia 2014 r. bez rozpoznania.

Pismem opatrzonym datą 8 kwietnia 2015 r. Z. Ś. wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 19 lutego 2015 r.

Zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Z. Ś. został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia przez nadesłanie jednego egzemplarza odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpis powyższego zarządzenia skarżący odebrał 5 maja 2015 r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy. Skarżący w dniu 7 maja 2015 r. wysłał pismo zatytułowane "Uzupełnianie braków dla Sądu" i opatrzone datą 6 maja 2015 r. Treść tego pisma zupełnie nie pokrywa się z treścią zażalenia opatrzonego datą 8 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", do pisma strony należy dołączyć jego odpisy oraz odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Zatem skarżący, oprócz egzemplarza zażalenia przeznaczonego dla sądu, jest zobowiązany dołączyć również odpisy zażalenia i załączników w liczbie odpowiadającej ilości stron postępowania. Brak odpowiedniej ilości odpisów zażalenia należy traktować jako brak formalny zażalenia, do uzupełnienia którego sąd wzywa skarżącego na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący złożył tylko jeden egzemplarz zażalenia, a stroną postępowania sądowego jest również SKO. Skarżący, pomimo wezwania, nie uzupełnił braku formalnego zażalenia w zakreślonym terminie, gdyż za takie uzupełnienie nie można uznać nadesłania pisma o treści zupełnie niepokrywającej się z zażaleniem opatrzonym datą 8 kwietnia 2015 r.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że przedmiotowe zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 176 i art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 47 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.