Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506175

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
III SA/Kr 534/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści postanawia odmówić uzupełnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. J. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 10 kwietnia 2017 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści. Odpis wyroku wraz z pouczeniem o terminie do złożenia wniosku o jego uzasadnienie i sposobie złożenia skargi kasacyjnej został doręczony skarżącemu w dniu 30 maja 2018 r.

W dniu 4 czerwca 2018 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) K. J. wniósł o uzupełnienie ww. wyroku " (...) do wymagalnego zakresu określonego art. 151 p.p.s.a., albowiem rozstrzygnięcie nie odpowiada nakazowi z przywołanego przepisu ustawowego."

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017.1369), dalej: "p.p.s.a." strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Uzupełnienie orzeczenia, o jakim mowa w ww. przepisie dotyczy więc sytuacji, w której orzeczenie nie jest kompletne, a więc nie zawiera wszystkich aktów lub czynności objętych przedmiotem sprawy albo nie zawiera dodatkowego rozstrzygnięcia, które winno nastąpić z urzędu (por. II FSK 1088/09).

Wydany w niniejszej sprawie wyrok spełnia wymagania o których mowa w art. 157 p.p.s.a. albowiem w sposób zupełny rozstrzyga o całości skargi poprzez jej oddalenie przy braku podstaw do zamieszczania w nim jakichkolwiek dodatkowych rozstrzygnięć. W konsekwencji wniosek strony o uzupełnienie wyroku, nie może zostać uwzględniony.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 157 § 1 w zw. z art. 160 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.