Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 640631

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 8 października 2009 r.
III SA/Kr 490/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 października 2009 r. sprawy ze skargi A S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 31 marca 2009 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2005 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A S.A. w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 31 marca 2009 r. nr (...). Skargę podpisał w imieniu strony skarżącej Członek Zarządu T. S.

Zarządzeniem z dnia 13 sierpnia 2009 r. wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej-wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 19 sierpnia 2009 r.

Skarga nie została uzupełniona.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 p.p.s.a.).

Powyższa regulacja wskazuje, że podmioty umocowane do podejmowania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym w imieniu stron tego postępowania, do których zalicza się także organy lub osoby uprawnione do działania w imieniu jednostek organizacyjnych, muszą udowodnić, że mają prawo do działania za stronę. Przepis nakazuje, aby udowodnienie umocowania miało formę dokumentu złożonego lub okazanego sądowi przy pierwszej czynności w postępowaniu. Jeśli dana osoba działa za stronę od początku postępowania, to pierwszą czynność dokonaną w imieniu skarżącego będzie stanowiło sporządzenie i podpisanie skargi. Dlatego też do każdej skargi, powinien być dołączony odpowiedni dokument, np. wypis z właściwego rejestru.

Brak dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji strony (art. 29 p.p.s.a.) stanowi brak formalny, którego usunięcie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. w odniesieniu do spółek kapitałowych polega na przedstawieniu aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; niewykonanie w terminie nałożonego przez sąd obowiązku przedstawienia dokumentu powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który określa, że Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (§ 3).

W sprawie brak skargi nie został uzupełniony w zakreślonym terminie i dlatego Sąd odrzucił skargę na podstawie wskazanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.