Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 września 2004 r.
III SA/Kr 412/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie W składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Danielec (spr.) Po rozpoznaniu w dniu 20 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym Sprawy ze skargi K. M. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 2 marca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego należnego od skargi.

Wezwanie to zawierało pouczenie, iż nieuzupełnienie skargi w terminie tygodniowym od daty otrzymania wezwania, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Mimo pouczenia wpis nie został uiszczony.

Wobec nieuiszczenia wpisu na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.