Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2004 r.
III SA/Kr 407/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Krystyna Kutzner (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner po rozpoznaniu w dniu 24 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy B. P. Usługi Transportowe "E." z Jego skargi na decyzję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia 24 marca 2004 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W rozpatrywanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny pismem z dnia (...) maja 2004 r. wezwał stronę skarżącą o uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 120,00 zł - w terminie tygodniowym od daty otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone w dniu (...) czerwca 2004 r., jednak strona skarżąca wpisu nie uiściła.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd działając na podstawie wyżej przytoczonego przepisu postanowił jak w sentencji.