Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 marca 2006 r.
III SA/Kr 393/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek.

Sędziowie: NSA Krystyna Kutzner, WSA Halina Jakubiec (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2006 r. sprawy ze skargi B. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) 2004 r. Nr (...) w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) decyzją z dnia (...) 2004 r. Nr (...)utrzymał w mocy orzeczenia Prezydenta Miasta (...) z dnia (...).2004 r. PUP (...) Nr (...) o zawieszeniu B. B. prawa do świadczenia przedemerytalnego od dnia (...).2004 r.

W uzasadnieniu decyzji organy powołały przepis art. 37n ust. 2 Przepis ten stanowi, że prawo do świadczenia ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 z późn. zm.).przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku:

1.

podjęcia pozarolniczej działalności;

2.

podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli łączna kwota przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w danym miesiącu z tytułu zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz otrzymywanego świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200% zasiłku dla bezrobotnych;

3.

osiągania przychodów z innych tytułów niż wymienione w pkt 1 i 2, podlegających opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych (...) jeżeli łączna kwota uzyskanych przychodów w danym miesiącu z tych tytułów oraz z tytułu świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200% zasiłku dla bezrobotnych.

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dało podstawę do ustalenia, że B. B. w miesiącu styczniu 2004 r. uzyskał przychód w wysokości (...) zł, stanowiący zasiłek chorobowy wypłacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w (...) wypłacony za okres (...).2003 r. do (...).2003 r. wraz z należnymi odsetkami. Kwota ta (wypłacona dnia (...).2004 r.) łącznie z świadczeniem przedemerytalnym (996,40 zł) była wyższa od kwoty 200% zasiłku dla bezrobotnych, co według organu odwoławczego stanowiło podstawę do zastosowania przepisu art. 37n ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (ww.) i zawieszenia prawa do świadczenia przedemerytalnego za okres od (...).2004 r. do (...).2004 r.

W skardze na decyzję Wojewody (...) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, B. B. wniósł o jej uchylenie, wyjaśniając, że dokonana w dniu (...).2004 r. wypłata zasiłku chorobowego nastąpiła w wyniku wykonania przez ZUS wyroku Sądu Rejonowego w (...) (sygn. akt (...)) który zmienił negatywne dla skarżącego decyzje ZUS i przyznał skarżącemu prawo do zasiłku chorobowego za okres od (...).2003 r. do (...).2003 r.

W tych okolicznościach zdaniem skarżącego zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego za miesiąc styczeń 2004 r. jest wynikiem wadliwego działania ZUS i niesłusznie naraża go na szkodę.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Rozpatrując skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Analiza przepisu art. 37n ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu prowadzi do konkluzji, że zawieszenie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, z woli ustawodawcy uzależnione jest wyłącznie od faktu osiągnięcia przychodu który:

-

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

-

a łączna kwota uzyskanego przychodu w danym miesiącu oraz świadczenia przedemerytalnego przekracza kwotę 200% zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek chorobowy będący świadczeniem pieniężnych z ubezpieczenia społecznego stanowi przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 200 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).

W myśl tego przepisu za przychód uważa się między innymi kwoty wypłaconych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych (wyrównawczych, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych). Oznacza to, z uwagi na brak przepisu szczególnego jak np. art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ww.), iż datą uzyskania przychodu jest data wypłaty kwot, niezależnie od tego z jaką datą po wstał tytuł do tej wypłaty.

Przepisy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nie mogą być przedmiotem uznaniowego traktowania przez organy stosujące prawo. Skoro zatem wolą ustawodawcy było uzależnienie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego od faktu uzyskania przychodu i jego wysokości, to organ nie mógł w ustalonym stanie faktycznym uwzględnić okoliczności, że wypłata zasiłku był świadczeniem przysługującym za okres poprzedzający datę nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego tj. (...).2003 r.

Kontrola zaskarżonej decyzji w zakresie wskazanym w art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) nie dostarczyła podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa materialnego lub istotnego naruszenia przepisów postępowania, dlatego skarga podlega oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy procesowej (ww.).