Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 380/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Krystyna Kutzner (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy R. B. z Jego skargi na działalność sądów powszechnych w przedmiocie alimentów na dzieci postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Właściwość sądów administracyjnych została określona w art. 3 ww. ustawy, który stanowi, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach wymienionych w § 2 ww. przepisu.

Mając na uwadze, że opisana w skardze sprawa nie podlega właściwości sądów administracyjnych, Sąd działając na podstawie wyżej przytoczonego przepisu postanowił jak w sentencji.