Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2911427

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 1 lipca 2010 r.
III SA/Kr 369/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółka z o.o. w K. na decyzję Komendanta Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 sierpnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: podjąć postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.