Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 362/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 22 marca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2004 r. skarżąca cofnęła skargę.

Sąd uznając cofnięcie za dopuszczalne na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.