Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 23 sierpnia 2004 r.
III SA/Kr 342/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi przez wskazanie decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności będącej przedmiotem skargi.

Wezwanie to zawierało pouczenie, że skarga będzie podlegać odrzuceniu, jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania. Mimo prawidłowego doręczenia wezwania skarżący braków nie uzupełnił.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skargę odrzucił na podstawie 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).