Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 lutego 2010 r.
III SA/Kr 336/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. M. na decyzję Wojewody z dnia 4 marca 2004 r., nr (...) w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt. III SA/Kr 336/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z powodu braku aktualnego adresu skarżącego.

W ciągu trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu żadna ze stron postępowania nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania, nie został również podany aktualny adres skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl art. 130 § 1 p.p.s.a., sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został złożony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

W niniejszej sprawie wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony przez żadną ze stron we wskazanym powyżej terminie.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 130 § 1 i art. 131 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.