Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 marca 2006 r.
III SA/Kr 335/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec (Spr.).

Sędziowie: WSA Bożenna Blitek, NSA Piotr Lechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2006 r. sprawy ze skargi S. B. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 15 marca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) postanowieniem z dnia 15 marca 2004 r. ((...)) utrzymał w mocy wydane przez Starostę (...) postanowienie z daty (...).2004 r. (...) o zawieszeniu postępowania w sprawie przyznania S. B. prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Postanowienie to zapadło na tle następujących okoliczności faktycznych:

S. B. uznany został za dniem (...).2003 r. za bezrobotnego na mocy decyzji Starosty (...) z dnia (...) 2003 r., odmawiającej równocześnie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Decyzja Starosty (...) została zaskarżona w części odmawiającej prawa do zasiłku, a Wojewoda (...) uchylił ją decyzją z dnia (...).2004 r. i przekazał organowi pierwszej instancji wskazując między innymi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w trybie 77 k.p.a., mając na celu ustalenie przesłanek określonych art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003, Nr 58, poz. 514 ze zm.). Zdaniem organu odwoławczego uprawnienia S. B. powinny być ocenione z punktu widzenia tego przepisu, gdyż z przedłożonej dokumentacji wynika, że z dniem (...).2003 r. wykreślony został z ewidencji działalności gospodarczej wpis dotyczący działalności gospodarczej rozpoczętej przez S. B. w dniu (...).1991 r. Zadaniem organu pierwszej instancji jest zatem ustalenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w którym podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (lub zaopatrzenie emerytalne) i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej najniższe wynagrodzenie-zgodnie z kryteriami z art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (ww.).

Rozpoznając ponownie kwestię uprawnień S. B. do zasiłku dla bezrobotnych organ pierwszej instancji w dniu (...).2004 r. skierował do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w (...) wniosek o udostępnienie danych dotyczących podlegania przez S. B. ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z ostatnich 18 miesięcy.

Równocześnie postanowieniem z dnia (...).2004 r. organ pierwszej instancji zawiesił postępowanie w sprawie przyznania prawa do zasiłku do czasu uzyskania z ZUS wyżej wymienionych informacji. Brak wyjaśnienia zagadnienia podlegania ubezpieczeniu społecznemu i wysokości podstawy wymiaru składki uniemożliwia bowiem dalsze prowadzenie postępowania w sprawie o zasiłek dla bezrobotnych, co wg organu pierwszej instancji uzasadnia zastosowanie art. 92 § 1 pkt 4 pka.

W odwołaniu od postanowienia organu pierwszej instancji S. B. zarzucił, iż naruszenie postępowania w sprawie przyznania mu zasiłku stanowi naruszenie interesu społecznego, bowiem nieudolność urzędnicza nie może być przyczyną tego, że skarżący pozostaje bez środków do życia.

Organ odwoławczy opisanym na wstępie postanowieniem z dnia 15 marca 2003 r. utrzymał orzeczenie Starosty (...) o zawieszeniu postępowania.

W sytuacji gdy organ pierwszej instancji nie posiada informacji z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest możliwe według organu odwoławczego ustalenie uprawnień skarżącego do zasiłku dla bezrobotnych, do którego nabycia koniecznym jest udokumentowanie w 18 miesiącach poprzedzających rejestrację w powiatowym urzędzie pracy podlegania ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła kwota wynosząca co najmniej najniższe wynagrodzenie (art. 23 ust, pkt 2 lit. d). W tych okolicznościach zawieszenie postępowania zawieszenie postępowania przez organ pierwszej instancji w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. było zasadne.

W skardze na postanowienie organu odwoławczego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego S. B. zarzucił naruszenie przez organy konstytucji RP poprzez świadczenie i celowe pozostawienie go bez środków do życia, a w szczególności zarzucił bezprawność działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żądając zwrotu wypłaconych składek.

Precyzując żądanie skargi (na rozprawie w dniu (...)-2006 r.) podniósł, że to nie na nim spoczywał obowiązek przedłożenia stosownych zaświadczeń z ZUS, lecz to Urząd Pracy winien wystąpić w razie potrzeby ze stosownym powództwem do sądu powszechnego, nie zawieszając postępowania w sprawie o zasiłek dla bezrobotnych. Nadto przedstawił żądane przez organ potwierdzenie okresu podlegania ubezpieczeniu sporządzone przez ZUS Oddział w (...) z dnia (...) 2005 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując skargę zważył co następuje.

Stosownie do art. 97 § 1 pkt 4 organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (wyrok NSA z dnia 21 września 2001 r. I SA 2314/00-Lex 55746).

Pod pojęciem "zagadnienia wstępnego" należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego, zaś ocena tego zagadnienia należy ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu państwowego niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie (por. wyrok NSA z 7 marca 2001 r., III SA 32/00 Lex 4787).

Wynik sądowej kontroli zaskarżonego postanowienia Wojewody (...) uzależniony jest od ustalenia kwestii

1)

związku przyczynowego pomiędzy uzyskaniem przez organ pierwszej instancji potwierdzenia okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu i wysokości podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie i Fundusz Pracy, a rozstrzygnięciem sprawy o zasiłek dla bezrobotnych;

2)

oraz od tego, czy ustalenie i ocena tego zagadnienia mogła być dokonana przez Urząd Pracy.

W okresie poprzedzającym rejestrację skarżący prowadził działalność gospodarczą. Analiza art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (ww.) wskazuje na konieczność wykazania podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności.

Zasady podlegania ubezpieczeniem społecznym określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) a realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 68 ustawy o systemie ubezpieczeń). Do ZUS należy zatem także potwierdzenie okresu ubezpieczenia i i ustalenie wysokości podstawy wymiaru składki. Uzyskanie od organu rentowego potwierdzenia podlegania przez skarżącego ubezpieczeniu społecznemu stanowiło warunek konieczny od którego uzależnione było rozstrzygnięcie sprawy o zasiłek, co uzasadniało przyjęcie iż stanowi ono zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i zawieszenie postępowania.

Sądowa kontrola zaskarżonego postanowienia Wojewody (...) utrzymującego w mocy postanowienie organu pierwszej instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o zasiłek nie dostarczyła podstaw do jego uchylenia, dlatego skargę oddalono na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).