Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 maja 2004 r.
III SA/Kr 332/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dorota Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. i J. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia 4 lutego 2004 r., nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania wywołanego wniesieniem odwołania w sprawie o zameldowanie, postanawia s k a r g ę o d r z u c i ć.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 4 lutego 2004 r., nr (...), Wojewoda (...) umorzył postępowanie wywołane odwołaniem E. i J. P. od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia (...) grudnia 2002 r. w sprawie zameldowania. Decyzja Wojewody (...) została doręczona E. i J. P. w dniu (...).02.2004 r., co potwierdza podpis na zwrotnym potwierdzeniu odbioru decyzji złożony przez S. C. - pełnomocnika do odbioru korespondencji.

Skargę na powyższą decyzję złożyli E. i J. P. w dniu (...).03.2004 r., bezpośrednio w siedzibie Wojewody (...).

W odpowiedzi na tę skargę pełnomocnik Wojewody (...) wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z 2002 r.), skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przedmiotowym przypadku początkiem biegu terminu do wniesienia skargi był zatem (...).02.2004 r., tj. dzień doręczenia skarżącym zaskarżanej decyzji. Skarżący wnieśli skargę dopiero w dniu (...).03.2004 r., a więc po upływie 30-dniowego terminu liczonego od dnia doręczenia decyzji.

Jak wynika z art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z uwagi na to, że skarga w niniejszej sprawie została złożona po upływie terminu do jej wniesienia, podlega ona odrzuceniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.