Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2005 r.
III SA/Kr 326/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia 16 lutego 2004 r., Nr: (...) w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

K. K. złożył skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...).02.2004 r., Nr: (...) w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania L. K.

Pismem z dnia (...). 12.2005 r. skarżący K. K. cofnął skargę w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne i na mocy art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) w związku z art. 60 p.p.s.a. orzekł-jak w sentencji.