Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 listopada 2004 r.
III SA/Kr 323/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Danielec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Wojewody (...) z dnia 25 lutego 2004 r. Nr (...) w przedmiocie zameldowania postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego. Wezwanie to zawierało pouczenie, iż nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Mimo prawidłowego zastępczego doręczenia wezwania skarżący wpisu nie uiścił.

Wobec nieuiszczenia wpisu na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.