Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007629

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 marca 2016 r.
III SA/Kr 314/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu z dnia 30 grudnia 2015 r. nr (...) przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

S. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu z dnia 30 grudnia 2015 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej z dnia (...) 2015 r. odmawiającą przyznania skarżącemu stypendium rektora dla najlepszych studentów roku akademickim 2015/2016 na Wydziale (...).

Pismem z dnia 29 lutego 2016 r. S. D. cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002.270 z późn. zm.) stanowi, że skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Przyjmując, że w sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne, Sąd uznał cofnięcie skargi przez S. D. za skuteczne.

Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.