Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 640531

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 czerwca 2009 r.
III SA/Kr 31/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kremer.

Sędziowie NSA: Grażyna Danielec Piotr Lechowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi D. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 października 2008 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca pismem z dnia 5 maja 2009 r. z daty wpływu 6 maja 2009 r.

cofnęła m.in. skargę wniesioną w sprawie sygn. III SA/Kr 31/09 na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 października 2008 r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2008 r. Nr (...) orzekającą w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na zakup opału.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poźn.zm.), skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie wiąże Sąd.Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowało by utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

W sprawie nie zachodzą podstawy do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.