Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 640525

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 3 lutego 2009 r.
III SA/Kr 3/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Karcz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. Ś. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 października 2008 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem skarżącej.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagała się zwolnienia od kosztów sądowych.

Objaśniając swoją sytuację rodzinną podała, że nie pozostaje z nikim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Określając majątek swój uwidoczniła, że w jego skład wchodzi 30 metrowe mieszkanie spółdzielcze, nieruchomość rolna o powierzchni 0,96 ha, około 15.000 zł oszczędności. Nie posiada żadnych przedmiotów wartościowych.

Stałe miesięczne dochody swego gospodarstwa domowego skarżąca oszacowała na kwotę około 1.600 zł netto wyjaśniając, że składa się na to 1.200 zł jej emerytury i około 400 zł za udzielanych w szkole kilka godzin matematyki.

Uzasadniając swoje starania zaakcentowała, że choć jest emerytowanym nauczycielem to jednak pracuje jeszcze kilka godzin aby w ten sposób zaoszczędzić na wykup mieszkania spółdzielczego. Kilkanaście lat temu miała wypadek komunikacyjny w trakcie którego odniosła urazy głowy i kręgosłupa. Znajduje się pod stałą opieką lekarza chirurga, ortopedy, neurologa, kardiologa, okulisty. Z tego względu dużo wydaje na lekarstwa. Jest osobą samotną, zdaną wyłącznie na siebie.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Skoro niniejsza sprawa dotyczy choroby zawodowej na co wskazuje również opatrzenie jej symbolem "6200" oznacza to, że skarżąca z mocy prawa jest zwolniona z obowiązku uiszczania tak opłat sądowych jak i ponoszenia wydatków (art. 239 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w związku z art. 241 p.p.s.a.). Jeśli więc skarżąca korzysta ze zwolnienia przedmiotowego to w takiej sytuacji procesowej działaniem oczywiście bezcelowym było składanie przezeń wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (art. 244 § 1 p.p.s.a.). O bezprzedmiotowości takiego żądania przesądza, bowiem aktualizowana determinantami prawnymi realna możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych w tym trybie. Innymi słowy skoro skarżąca ma już z mocy prawa to, czego chce, to równocześnie nie może domagać się tego samego na wniosek.

Z tych względów należało więc postanowić jak w sentencji działając na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.