Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2004 r.
III SA/Kr 275/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Krystyna Kutzner (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy J. S. z Jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia 12 lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie wartości celnej towaru postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu - zgodnie z art. 85 ww. ustawy - jest bezskuteczna.

W rozpatrywanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny pismem z dnia (...) kwietnia 2004 r. wezwał stronę skarżącą o uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500,00 zł - w terminie tygodniowym od daty otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało doręczone w dniu (...) kwietnia 2004 r., jednak strona skarżąca uiściła wymaganą należność w dniu (...) maja 2004 r., a więc po terminie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd działając na podstawie wyżej przytoczonych przepisów postanowił jak w sentencji.