Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2860568

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 lutego 2013 r.
III SA/Kr 261/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia podjąć postępowanie sądowoadministarcyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.