Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007611

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 marca 2016 r.
III SA/Kr 217/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie decyzją z dnia 11 lutego 2016 r., nr (...), w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", uwzględniono skargę L. R. w całości, uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2015 r., nr (...) i przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 oraz § 2 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie, gdy stało się bezprzedmiotowe, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skoro więc wskazaną wyżej decyzją skarżony organ orzekł zgodnie z żądaniem skarżącego, oczywistym jest, iż dalsze prowadzenie niniejszej sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.