Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748135

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
III SA/Kr 2070/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 października 2014 r. nr () w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. K. Ś. cofnął skargę uznając, że prowadzenie tej sprawy - z uwagi na jej charakter - jest niecelowe, a wyznaczenie mu adwokata naraziłoby Skarb Państwa na nieuzasadnione straty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne i celowe, a zatem na mocy art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.), w związku z art. 60 p.p.s.a. orzekł - jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.