Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007609

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 marca 2016 r.
III SA/Kr 206/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. H. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. H. na decyzję Wojewody z dnia 23 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagała się zwolnienia od kosztów sądowych.

Objaśniając swoją sytuację podała, że nie pozostaje z kimkolwiek we wspólnym gospodarstwie domowym. Określając swój majątek zadeklarowała brak nieruchomości, zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Na miesięczne dochody gospodarstwa domowego składa się emerytura skarżącej w wysokości 1297,50 zł. Wymieniając stałe zobowiązania i wydatki podała, że czynsz za najem pokoju to 511,58 zł, prąd 70 zł, gaz 53 zł, tel. 100 zł, leczenie 400 zł.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do art. 252 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 2 osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym m.in. poprzez zwolnienie od kosztów sądowych (art. 245 § 3 p.p.s.a.) o ile wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla swego koniecznego utrzymania. W realiach niniejszej sprawy skarżąca złożyła oświadczenie o jakim mowa w art. 252 p.p.s.a. Oświadczenie skarżącej jest wystarczające do oceny jej aktualnej sytuacji i możliwości płatniczych. Te nie rysują się specjalnie dobrze. Skarżąca nie ma żadnego majątku. Z zasad doświadczenia życiowego wynika zaś, że przy obecnym poziomie cen oraz usług wykazane dochody wystarczają w zasadzie na opędzenie podstawowych potrzeb życiowych skarżącej. Biorąc to pod uwagę udzielono więc skarżącej zgodnie z wnioskiem pomocy o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekając jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.