Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031404

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 maja 2016 r.
III SA/Kr 1727/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym ze skargi K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 października 2015 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zasiłku pielęgnacyjnego za nienależnie pobrany postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

K. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 października 2015 r. Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) 2016 r. Nr (...):

1.

ustalającą iż zasiłek pielęgnacyjny pobrany na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia (...) 2009 r. znak: (...) za okres od 1 grudnia 2010 r. do 31 października 2014 r. był świadczeniem nienależnie pobranym

2.

określającą wysokość nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 31 października 2014 r.: należność główna w wysokości 7191,00 zł oraz ustawowe odsetki liczone od dnia spłaty.

Decyzja została doręczona K. B. 21 października 2015 r. Zawierała pouczenie o trybie i sposobie zaskarżenia.

K. B. złożył w dniu 23 listopada 2015 r. skargę na ww. decyzję bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, pomijając Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Sąd nadał w dniu 26 listopada 2015 r. skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - p.p.s.a. (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, a postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie natomiast z art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Skarżący naruszył wskazany w tym przepisie tryb zaskarżenia, wnosząc skargę do niewłaściwego organu tj. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego sąd ten przekazuje do organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, a dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi decydująca jest data nadania tej skargi przez Sąd w Urzędzie Pocztowym, co znalazło wyraz w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 1775/13, II FSK 2691/11. II FSK 1724/06).

Sąd wskazuje, że termin do wniesienia skargi - za pośrednictwem organu - w sposób przewidziany w prawidłowym pouczeniu zawartym w treści zaskarżonej decyzji - upływał z dniem 20 listopada 2015 r. Skargę złożono bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w dniu 23 listopada 2015 r. Sąd nadał skargę w urzędzie pocztowym w dniu 26 listopada 2015 r., po terminie wyznaczonym dla wniesienia skargi (20 listopada 2015 r.). W związku z tym należy przyjąć, że skarga została wniesiona po terminie.

Powyższe uzasadnia odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.