Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1788215

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 lipca 2015 r.
III SA/Kr 1608/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga.

Sentencja

Kraków, dnia 31 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r., uzupełnionym pismami z dnia 18 i 26 sierpnia 2014 r. D. S. (dalej: skarżąca) skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego.

Skarżąca zwróciła się jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia ww. skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 13 października 2014 r. oddalił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Zażalenie na powyższe postanowienie zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt I OZ 640/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z akt administracyjnych rozpoznawanej sprawy wynika, że zaskarżona decyzja doręczona została skarżącej w dniu 11 lipca 2014 r. Termin do wniesienia skargi upływał więc w dniu 11 sierpnia 2014 r. Skarga nadana natomiast została w dniu 18 sierpnia 2014 r., a więc z uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając zatem na uwadze prawomocne postanowienie Sądu z dnia 13 października 2014 r., mocą którego odmówiono skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi, stwierdzić należy, że skarga - jako wniesiona po upływie terminu - podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.