Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007589

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 marca 2016 r.
III SA/Kr 1542/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Bociąga WSA Halina Jakubiec.

Sędziowie WSA: Wojciech Jakimowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na rozprawie sprawy ze skarg A Sp. z o.o. w K na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 17 września 2015 r. nr (...), z dnia 17 września 2015 r. nr (...), z dnia 17 września 2015 r. nr (...), z dnia 17 września 2015 r. nr (...), z dnia 17 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Celnej działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 612) po rozpatrzeniu odwołań A Spółki z.o.o. z siedzibą w K:

- decyzją z dnia 17 września 2015 r., znak: (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) 2015 r. nr (...) wymierzającą A Spółce z.o.o. z siedzibą w K karę pieniężną w wysokości 24 000 zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry;

- decyzją z dnia 17 września 2015 r., znak: (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) 2015 r. nr (...) wymierzającą A Spółce z.o.o. z siedzibą w K karę pieniężną w wysokości 24 000 zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry;

- decyzją z dnia 17 września 2015 r., znak: (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) 2015 r. nr (...) wymierzającą A Spółce z.o.o. z siedzibą w K karę pieniężną w wysokości 12 000 zł z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry;

- decyzją z dnia 17 września 2015 r., znak: (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) 2015 r. nr (...) wymierzającą A Spółce z.o.o. z siedzibą w K karę pieniężną w wysokości 36 000 zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry;

- decyzją z dnia 17 września 2015 r., znak: (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) 2015 r. nr (...) wymierzającą A Spółce z.o.o. z siedzibą w K karę pieniężną w wysokości 12 000 zł z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry.

Skargi na powyższe decyzje Dyrektora Izby Celnej złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie A Spółka z.o.o. z siedzibą w K. Sąd na rozprawie w dniu 22 marca 2016 r. połączył sprawy ze skarg na te decyzje w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego złożył w dniu 8 marca 2016 r. wniosek o podjęcie uchwały wyjaśniającej w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 z późn. zm.) oraz art. 264 § 1-3 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1.

"Czy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest przepisem technicznym w rozumieniu art. 1 pkt 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz.UE.L z 1998 r. Nr 204, s. 37, z późn. zm.), którego projekt powinien być przekazany Komisji Europejskiej zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy i czy wobec niewykonania tego obowiązku, przepis ten mógł być podstawą wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie niektórych przepisów ustawy o grach hazardowych?

2. Czy dla rekonstrukcji znamion deliktu administracyjnego opisanego w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) oraz stosowalności tego przepisu w sprawach o nałożenie kary pieniężnej, ma znaczenie techniczny - w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz.UE.L z 1998 r. Nr 204, s. 37, z późn. zm.) - charakter art. 14 ust. 1 tej ustawy oraz nieprzekazanie projektu tego przepisu Komisji Europejskiej zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy?"

3. Czy urządzający gry na automatach poza kasynem gry, bez koncesji i wymaganej rejestracji automatu, podlega karze pieniężnej, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.), czy też karze pieniężnej przewidzianej w art. 89 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?".

W przedstawionej sytuacji uzasadnione jest zawieszenie z urzędu postępowania przez sąd administracyjny w rozpoznawanych sprawach, do czasu wydania uchwały wyjaśniającej wskazane w pytaniu wątpliwości interpretacyjne. Treść uchwały będzie miała zasadnicze znaczenie dla oceny spornego zagadnienia występującego w niniejszej sprawie. Przedmiotem uchwały będzie bowiem wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów prawa, które stanowiły podstawę wydania zaskarżonych decyzji.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się na dopuszczalność i potrzebę zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały mającej znaczenie dla oceny istotnego zagadnienia prawnego determinującego rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy sądowoadministracyjnej (por. postanowienie NSA z dnia 23 czerwca 2015 r., II FZ 457/15; postanowienie NSA z dnia 22 kwietnia 2015 r., I GSK 1219/13; postanowienie NSA z dnia 30 stycznia 2015 r., I GSK 1871/13; postanowienie NSA z dnia 28 sierpnia 2014 r., II OSK 1905/14).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.