Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2007580

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 marca 2016 r.
III SA/Kr 144/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Wojewody z dnia 30 listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: I. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, II. ustanowić na rzecz skarżącej adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagała się zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Objaśniając swoją sytuację podała, że nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mamą, siostrą i bratem przyrodnim. Określając swój majątek zadeklarowała brak nieruchomości, zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Na miesięczne dochody gospodarstwa domowego składa się wynagrodzenie ma matki w wysokości 1500 zł oraz alimenty po 300 zł na skarżącą i jej rodzeństwo (łącznie 900 zł).

Uzasadniając swoje starania podała, że jest uczennicą III klasy technikum. Nie posiada żadnego dochodu ani majątku. Pozostaje na utrzymaniu swojej mamy, która samotnie wychowuje troje dzieci. Matka pracuje jako sprzedawca i zarabia 1500 zł na rękę. Z tych pieniędzy utrzymuje się czteroosobowa rodzina. Alimenty jakie otrzymuje na dzieci przeznaczane są na opłaty mieszkania.

Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:

Stosownie do art. 252 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 1 osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie m.in. adwokata (art. 245 § 2 p.p.s.a.) o ile wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W realiach niniejszej sprawy skarżąca złożyła oświadczenie o jakim mowa w art. 252 p.p.s.a. Oświadczenie skarżącej jest wystarczające do oceny jej aktualnej sytuacji i możliwości płatniczych. Te nie rysują się specjalnie dobrze. Skarżąca nie ma żadnego majątku. Z zasad doświadczenia życiowego wynika zaś, że przy obecnym poziomie cen oraz usług wykazane dochody gospodarstwa domowego wystarczają w zasadzie na opędzenie podstawowych potrzeb życiowych rodziny. Biorąc to pod uwagę udzielono więc skarżącej zgodnie z wnioskiem pomocy o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekając jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 245 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.