Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1958255

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
III SA/Kr 1409/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. M. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Kr 1409/14 w sprawie ze skargi K. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 czerwca 2014 r. nr (...), w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Ustanowiony dla skarżącego adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w osobie mecenas A. M. w związku z przedstawioną tut sądowi opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów za sporządzenie przedmiotowej opinii prawnej w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe zaważyć należało, co następuje:

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zasady te do dnia 31 grudnia 2015 r. precyzowało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461) a od dnia 1 stycznia 2016 r. precyzuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801).

W obu wymienionych aktach prawnych przewidziano, że wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty te nie zostały zapłacone w całości lub części (vide: § 20 rozp. MS z 28 września 2002 r. oraz § 3 rozp. MS z 22.10.2016).

W realiach rozstrzyganego przypadku adwokat nie złożyła takiego oświadczenia.

Skoro wniosek adwokat jest pozbawiony takiego oświadczenia, to nie istnieje inna możliwość jak tylko konieczność oddalenia takiego wniosku.

Brak jest bowiem podstaw, aby wzywać adwokat do uzupełnienia wniosku w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 p.p.s.a. Dyspozycja normy przepisu art. 49 § 1 p.p.s.a. odnosi się bowiem wyłącznie do sytuacji gdy pismo obarczone jest brakami formalnymi. Zgodnie zaś z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu postanowienia z dnia 14 października 1998 r. (sygn. II CKN 687/98 OSNC 1999/3/63) i podtrzymanym na kanwie postępowania sądowoadministracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2008 r. sygn. akt I OZ 390/2008 - oświadczenie w przedmiocie niezapłacenia kosztów pomocy prawnej nie jest elementem formalnym wniosku ale stanowi zasadniczy składnik uzasadnienia tego wniosku. Innymi słowy będąc nieodzownym elementem uzasadnienia wniosku o przyznanie kosztów stanowi przesłankę do przyjęcia, że praca pełnomocnika nie została wynagrodzona w związku z czym zachodzi podstawa poniesienia kosztów z tego tytułu przez Skarb Państwa. W konsekwencji brak oświadczenia nie stanowi uchybienia formalnego, które można uzupełnić na wezwanie w trybie art. 49 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2009 r. II FZ 90/2009).

Nie istniała też możliwość wyinterpretowania treści takiego oświadczenia z osnowy wniosku "o zasądzenie kosztów za sporządzenie opinii prawnej w niniejszej sprawie". Pomijając, że wniosek pochodzi od profesjonalisty, takie działanie prowadziłoby bowiem w istocie do niedopuszczalnego nadawania z urzędu składanym pismom treści, których są one pozbawione.

Z tych przyczyn orzeczono zatem jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.