Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484444

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 lipca 2014 r.
III SA/Kr 1382/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Renata Ranicka (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Renata Ranicka po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na decyzję Wojewody z dnia 25 września 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania postanawia I) zwolnić uczestnika R. G. od kosztów sądowych II) ustanowić dla uczestnika R. G. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek uczestnika R. G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie skargi na decyzję Wojewody z dnia 25 września 2013 r.

We wniosku tym skarżący oświadczył, iż obecnie przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności. W zakładzie karnym nie pracuje, nie posiada żadnych środków finansowych. Nie posiada też żadnego majątku nieruchomego ani cennych rzeczy ruchomych.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowaniu lub w jego toku. Prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

W przedmiotowej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika urzędu.

W ocenie orzekającego sytuacja majątkowa i życiowa skarżącego pobyt w zakładzie karnym, i wynikający z tego brak możliwości zarobkowych umożliwiających we własnym zakresie pokrycie kosztów postępowania oraz pokrycie wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru, uzasadnia decyzję o uwzględnieniu wniosku uczestnika w całości.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 243 § 1, art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.